Préchargeur
A partir du 1er janvier 2022

Conditions d'utilisation de fitdiet.nl

Le site Web est protégé par des droits d'auteur, des droits de propriété intellectuelle et d'autres dispositions du droit généralement applicable. Les droits d'auteur et de propriété intellectuelle sur l'ensemble du site Web et ses éléments individuels, y compris le contenu, les graphiques, les œuvres, les dessins et les signes disponibles sur le site, appartiennent au prestataire de services ou à des tiers autorisés. L'utilisation de Fit Diet Catering est possible dans les termes et conditions spécifiés dans le Règlement. La formule des présentes Conditions Générales implique l'établissement de conditions générales pour l'utilisation de Fit Diet Catering. Les présentes conditions générales, si le client décide de faire appel à Fit Diet Catering, régissent en particulier les règles d'utilisation du site web, y compris nos questions de responsabilité. Nous vous invitons à lire les termes et conditions.

Mentions légales de FIT CATERING B.V.

#1 Définitions.

1) Verkoper : FIT CATERING B.V., tevens handelendonder de naam Fit Diet, statutair gevestigd te Van Heekstraat 27H, 3125 BNSchiedam, Nederland, ingeschreven in KvK 81406754, telefoon : +31633304171 ,e-mail : contact@fitdiet.nl

2. produits : Un repas complet avec un apport calorique de 1 200 à 5 000 kcal qui a été prélevé sur le Klant les jours où le Bestelformulier a été modifié.

3. clant : de natuurlijke persoon die niet handelt voordoeleinden die verband houden met zijn handels-, bedrijfs-, ambachts-, ofberoepsactiviteit met wie Verkoper een Overeenkomst heeft gesloten of beoogt tesluiten

4. overeenkomst op afstand : overeenkomst gesloten metde Klant binnen een georganiseerd systeem voor het sluiten van overeenkomstenop afstand (binnen de Website), zonder gelijktijdige fysieke aanwezigheid vande partijen, waarbij tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitendgebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand.

5. Overeenkomst/Order : iedere tussen Verkoper en deKlant tot stand gekomen Overeenkomst, waarmee Verkoper zich, tegen een naderovereengekomen prijs, jegens de Klant heeft verbonden tot het leveren van Producten.

6. werkdag - een dag van maandag tot en met vrijdag,met uitzondering van officiële feestdagen.

7. leveringsgebied - le domaine dans lequel les mots-clés des produits ont été choisis, tel qu'indiqué dans la section sur le site Web de Verkoper ; les principaux sites et les endroits les plus importants sont indiqués. De mogelijkheidvan levering op het door de Klant bij het plaatsen van een Order aangegevenadres wordt door de Verkoper bevestigd bij de aanvaarding van de Order voorverwerking. Indien een levering aan het door de Klant opgegeven adres nietmogelijk is, zal de Klant hiervan op de hoogte worden gebracht.

Site web : le site web de l'opérateur, www.fitdiet.nl.

9. schriftelijk : communicatie op schrift, communicatieper e-mail, per fax of enige andere wijze van communicatie die met het oog opde stand der techniek en de in het maatschappelijk verkeer geldende opvattingenhiermee gelijk kan worden gesteld.

#2 Algemene bepalingen.

1) Ces conditions générales sont soumises à l'approbation de l'exploitant et d'autres personnes à des fins de contrôle. Door eenOvereenkomst met Verkoper aan te gaan, verklaard Klant zich met deze algemenevoorwaarden akkoord.

2) Van het bepaalde in deze algemene voorwaarden kanuitsluitend uitrukkelijk en Schriftelijk worden afgeweken.

3 In geval van strijdigheid tussen de algemenevoorwaarden van Verkoper en de Overeenkomst, prevaleert hetgeen in deOvereenkomst is opgenomen.

4 Verkoper is te allen tijde gerechtigd deze algemenevoorwaarden te wijzigen en/of aan te vullen. Les demandes d'indemnisation peuvent être envoyées par courrier électronique ou par l'intermédiaire du site web de Verkoper et être traitées dans les sept (7) jours suivant l'envoi de la demande. Les conditions générales sont communiquées par le site Web de Verkoper, et si le client fait une nouvelle vente à Verkoper en utilisant ou en faisant utiliser ces conditions générales, il accepte de recevoir les conditions générales en question.

5) Vernietiging of nietigheid van een of meer van debepalingen uit deze algemene voorwaarden, laat de geldigheid van de overigebedingen onverlet. Partijen verplichten zich als alsdan in onderling overleg tetreden teneinde een vervangende regeling te treffen ten aanzien van hetaangetaste beding. Daarbij wordt zoveel mogelijk het doel en de strekking vande oorspronkelijke bepaling in acht genomen.

#3 Aanbod en totstandkoming van overeenkomst

1) L'autorisation de l'exploitant est valable, de même que l'autorisation d'un tiers pour l'autorisation. Le vendeur n'a pas besoin d'une commande pour l'obtenir, ni de produits pour les retirer.

2) De Klant kan geen rechten ontlenen aan een aanbodvan Verkoper dat een kennelijke fout of vergissing bevat.

Un refus de l'opérateur n'entraîne pas automatiquement la suppression d'autres avantages. Afin d'éviter toute confusion, les présentes conditions générales ne sont pas acceptées, sauf en cas de non-respect des conditions générales par l'exploitant, afin que ces conditions générales puissent être remises en main propre par l'exploitant.

4. iedere Overeenkomst komt tot stand op het momentdat het aanbod van de ene partij door de andere partij is aanvaard. Indien deaanvaarding afwijkt van het aanbod, komt de Overeenkomst niet conform dezeafwijkende aanvaarding tot stand, tenzij Partijen ter zake toch totovereenstemming zijn gekomen.

5. de Overeenkomst is, onverminderd het bepaalde inhet voorgaande van dit artikel, in elk geval tot stand gekomen indien Verkopermet instemming van de Klant met de uitvoering van de werkzaamheden isaangevangen. Verkoper se réserve le droit d'exiger que la société de gestion des droits d'auteur soit révoquée sur la base d'une décision prise par Klant, d'un événement ou d'une offre de Verkoper.

6) Indien de Klant de Overeenkomst (mede) namens eenandere natuurlijke persoon sluit, verklaart hij door het aangaan van deOvereenkomst daartoe bevoegd te zijn. De Klant is naast deze persoon hoofdelijkaansprakelijk voor de nakoming van de verplichtingen uit die Overeenkomst.

#4 Plaatsen van een Order.

1 Le Verkoper biedt de Klant de mogelijkheid om viade Website een Order te plaatsen en Producten te kiezen voor een bepaald aantaldagen en leveringen.

(2) De Verkoper behoudt zich het right voor om nieuwe Productenaan het aanbod toe te voegen. L'introduction de nouveaux produits entraîne une modification de ces conditions générales d'utilisation.

3. om een Order te plaatsen, geeft de Klant het doorde Verkoper aangeboden Product aan, met vermelding van het soort dieet, dedieetvariant en het caloriegehalte van de in het Product begrepen maaltijden,en de dagen waarop het Product zal worden geleverd. En cas d'achat d'un produit, le vendeur doit également prendre en compte les données nécessaires à la réalisation de la commande, notamment les données personnelles et les valeurs de levier. Dans tous les cas où les données personnelles sont traitées, elles sont décrites dans la déclaration de confidentialité qui peut être consultée sur le site Web.

4. à la réception de la commande, le vendeur envoie au vendeur, par courrier électronique à l'adresse indiquée lors de l'enregistrement de la commande, un avis de mise à jour de la commande, qui n'est plus valable.

5. l'examen de la commande donne lieu à l'établissement d'une liste de produits, avec le nom de l'adresse et le type de produit, le prix total de la commande, ainsi que la durée de la commande.

6) De Klant heeft het right om binnen 12 uur naontvangst van het bericht van de Verkoper bezwaar te maken tegen de inhoud vande Orderbevestiging. Het niet indienen van bezwaren binnen deze termijn staatgelijk met aanvaarding van de voorwaarden van de Order.

7) A l'occasion d'un événement ou d'un changement de situation, le vendeur doit faire preuve d'un sens de l'humour ou d'un sens de la mesure dans lequel les produits peuvent être utilisés.

8) De Klant verklaart dat er op het moment van hetplaatsen van de Order geen contra-indicaties of beperkingen zijn ten aanzienvan het eten van welke levensmiddelen dan ook.

#5 Levering en eigendomsvoorbehoud

1) L'opérateur se rend compte qu'il est possible de lever les leviers dans le cadre de l'Overeenkomst opgegeven. Les leviers sont, entre autres, fonction de l'emplacement du levier (à l'intérieur ou à l'extérieur du pays) et sont utilisés par les leviers. La mise en place se fait entre 14:00 et 23:00 heures. Les effets de levier non désirés ne sont pas aussi graves que les effets fatals.

Bij niet tijdige aflevering dient de Klant Verkoperdaarvan schriftelijk in gebreke te stellenen en haar een redelijke termijn tegunnen om alsnog aan haar leveringsverplichting te voldoen.

3) Bij overschrijding van de leveringstermijn is Verkoperjegens de Klant nimmer tot vergoeding van de daardoor ontstane schade verplicht.

4) Les produits vendus par Verkoper ne sont pas conformes à la législation de Verkoper, ce qui signifie que Klant n'est pas en mesure d'assurer tous les avantages liés à l'utilisation d'un contrat conclu avec Verkoper, et qu'il ne peut pas non plus exiger que les avantages liés à l'utilisation d'un tel contrat soient supprimés.

5. indien de Klant zijn verplichting niet nakomt of ergegronde vrees bestaat dat hij zulks niet zal doen, is Verkoper gerechtigdafgeleverde Producten waarop het in lid 4 bedoeld eigendomsvoorbehoud rust bijde Klant of derden die de zaken voor de Klant houden, weg te halen of weg tedoen halen. De Klant is verplicht hiertoe alle medewerking te verschaffen opstraffe van een boete van 10% van het door hem verschuldigde per dag,onverminderd het recht van Verkoper om volledige schadevergoeding te vorderen.

De levertijd van de bestelling is als volgt :

- Een bestelling die op maandag wordt geplaatst, wordtop woensdag geleverd.

- Een bestelling die op dinsdag wordt geplaatst, wordtop donderdag geleverd.

- Een bestelling die op woensdag wordt geplaatst,wordt op vrijdag geleverd (alleen als de weekendoptie is geselecteerd).

- Les ventes qui ont lieu le jour même ou le vendredi sont annulées le jour même.

7. de Klant kan het afleveradres van de Productenwijzigen tot 10.00 uur op de werkdag voorafgaand aan de levering van debestelling. Indien de Klant het afleveradres na 10.00 uur wijzigt, zullen deProducten op het eerder aangegeven adres worden afgeleverd.

8 Indien Verkoper om welke reden dan ook geenuitvoering aan de Overeenkomst kan of wil geven en de Klant reeds voor deProducten heeft betaald, zal Verkoper het reeds betaalde aan de Klantretourneren, tenzij het niet kunnen of willen leveren aan de Klant is tewijten.

9 Indien de Producten na aflevering door eenderde wordt toegeëigend, is Verkoper niet aansprakelijk voor het niet nakomenvan de Overeenkomst. L'utilisation des produits à l'adresse indiquée par le client est justifiée par l'envoi d'une photo.

#6 Prijs en Betaling Betaalmethoden.

1) Tous les produits vendus par l'Opérateur sont inclus dans le prix, à moins que des produits différents ne soient vendus.

2) Verkoper is gerechtigd niet eerder (verder)uitvoering te geven aan de Overeenkomst voor zolang de Klant in gebreke is metde voldoening van een op hem rustende betalingsverplichting jegens Verkoper.

Le paiement est effectué par l'intermédiaire des moyens de paiement de l'opérateur et dans les limites de l'opérateur. L'opérateur utilise les moyens de paiement suivants : iDEAL, Bancontact, SEPA, Przelewy24, Paypal, Sofort et cash.

4. le certificat SEPA est à retirer auprès de la banque ING : NL66 INGB 0008 8275 78. le client peut retirer le certificat SEPA à l'adresse order@fitdiet.nl. Si les transactions effectuées par le biais du système SEPA sont acceptées, le commerçant doit envoyer par e-mail, à partir de 10 heures du jour ouvrable, un avis de débit à son client.

5. Indien de Klant in staat van faillissement geraakt,(voorlopige) surséance van betaling aanvraagt, de Wet SchuldsaneringNatuurlijke Personen op hem van toepassing wordt verklaard of zijnondercuratelestelling is aangevraagd, si une grande partie des créances et des contrats de Klant sont déposés, liquidés ou mis en gage, si Klant est détenu par Verkoper, il est possible que tous les contrats de Verkoper sur Klant ne soient plus valables.

6) Le client doit s'assurer que les fournisseurs de services de Klant sont informés par courrier électronique de l'existence de ces services.

7) Indien tijdige betaling achterwege blijft, treedthet verzuim van de Klant van rechtswege in. Vanaf de dag dat het verzuim van deKlant intreedt, is de Klant, over het openstaande bedrag, een rente van 2% permaand verschuldigd, waarbij een gedeelte van een maand als volledige maandwordt aangemerkt.

8) Tous les frais redditionnels, notamment les frais de justice, les frais d'administration et les frais d'exécution, engagés à la suite de l'application des dispositions de l'accord de Klantverschuldigde, sont à la charge de Klant. Ces frais s'élèvent à 15 % de la somme versée et ne peuvent être inférieurs à 100 €.

#7 Reclamations en klachten.

1) De Klant verplicht zich de gekochte zaken bijaflevering te (laten) onderzoeken. Hierbij dient de Klant na te gaan of hetgeleverde aan de Overeenkomst beantwoordt, te weten :

- de de juiste zaken zijn geleverd ;

- of de afgeleverde zaken metbetrekking tot kwantiteit overeenstemmen met het overeengekomene ;

- of de afgeleverde zaken inderdaadvoldoen aan de overeengekomen kwaliteitseisen of - indien deze ontbreken - aande eisen die gesteld mogen worden voor normaal gebruik en/of handelsdoeleinden.

2. De Klant kan op op een gebrek in de prestatie geenberoep meer doen, indien hij niet binnen bekwame tijd nadat hij het gebrekheeft ontdekt of redelijkerwijs had moeten ontdekken bij Verkoper ter zakeschriftelijk per aangetekend schrijven heeft geprotesteerd, hij Verkoper nietde gelegenheid heeft gebreken te controleren en herstellen, hij hetgeleverde geheel of gedeeltelijk heeft bewerkt of verwerkt, respectievelijkheeft doen in gebruik nemen, bewerken en verwerken, ofwel aan derden heeftdoorgeleverd.

3) Dans les 24 heures suivant l'achat des Produits, l'Acheteur peut demander à l'Acheteur, par écrit, ce qu'est le produit et demander à l'Acheteur comment il a obtenu ce produit.

Geringe, in de handel toelaatbaar geachteafwijkingen, kunnen geen grond voor reclame opleveren.

5) En cas de rétractation de la part de Klant à un moment donné, les droits d'utilisation et le nom de l'acheteur sont conservés.

#8 Aansprakelijkheid en vrijwaring.

1. Verkoper draagt geen aansprakelijkheid veroorzaaktdoor een onjuistheid of onvolledigheid in de door of namens de Klant verstrektegegevens, iedere andere tekortkoming in de nakoming van de verplichtingen vande Klant die uit de wet of de Overeenkomst voortvloeien, een doen of nalatenvan derden waarvan Verkoper afhankelijk is, zoals haar leveranciers, alsmedeeen andere omstandigheid die niet aan Verkoper kan worden toegerekend.

2) La capacité de l'exploitant à fournir des prestations supplémentaires dans le cadre de la mise en œuvre de l'ordonnance, d'une décision unilatérale ou de toute autre action ou décision de l'exploitant, de ses conseillers ou de ses représentants légaux, est prise en compte dans le cadre de l'élaboration d'une directive. De aansprakelijkheid van Verkoper ter zake van direct schadeis per gebeurtenis (waarbij een reeks met elkaar samenhangende gebeurtenissenwordt beschouwd als één gebeurtenis) ten aanzien d'un Klant niet meer danhet totale bedrag dat de Klant aan Verkoper uit hoofde van de Overeenkomstheeft betaald in de twaalf (12) kalendermaanden voorafgaanden aan die gebeurtenis(ex. BTW). L'indemnité totale de l'opérateur est inférieure à € 150,= (ex. BTW).

3. direct schade in de zin van het vorige artikellidbetekent uitsluitend :

(a) zaakschade ;

b) les modifications que Klantzou doit apporter pour que les prestations du Verkoper soient conformes à l'Accord sur les services de santé ;

c) redelijkerwijs door de Klant gemaakteonkosten om de oorzaak en omvang van de schade vast te stellen, voor zover devaststelling verband houdt met direct schade in de zin van deze Overeenkomst ;

d) redelijkerwijs gemaakte onkosten omschade te voorkomen of te beperken, voor zover de Klant kan aantonen dat dezeonkosten hebben geleid tot een beperking van de directe schade in de zin vandeze Overeenkomst.

4. Verkoper is niet aansprakelijk voor andere schadedan direct schade zoals omschreven in het vorige lid, waaronder gevolgschadevoortvloeiend uit or in verband met de Overeenkomst, met inbegrip van, zonderenige beperking, winstderving, omzetderving, verlies van verwachte besparingenen overige soortgelijke financiële verliezen zoals verlies van goodwill ofgoede naam of andere incidentele, indirectcte schade, of schadevergoeding bijwijze van straf of voorbeeld, van welke aard dan ook, ongeacht de vraag of de KlantVerkoper in kennis heeft gesteld van dergelijke mogelijke schade,schadevergoeding of verlies.

5) Le droit de l'État de faire en sorte que l'obligation d'indemnisation soit respectée dans le cadre de l'Accord, sur la base d'un droit de propriété ou d'un droit d'autrui, s'applique dans tous les cas pendant une période de dix (10) ans, à compter du moment où la personne concernée a obtenu une autorisation d'accès à la procédure.

6. les droits d'utilisation de ces garanties ne sont pas remboursés si l'obligation est respectée par l'exploitant ou par l'autorité compétente.

#9 Overmacht

1. le Verkoper n'est pas empêché de faire une enigeverplichting de l'Overeenkomst, si et aussi longtemps qu'il est dans cette position par une omstandigheid qui est un signe de l'humide, un rechtshandeling ouin het maatschappelijk verkeer geldende opvattingen niet kan wordentoegerekend. Onder overmacht wordt, naast hetgeen daaromtrent in de wetgevingen jurisprudentie wordt begrepen, verstaan, alle van buiten komende oorzakenwaarop Verkoper geen invloed heeft en die de (verdere) uitvoering van deOvereenkomst onmogelijk maken of ernstig bemoeilijken, waaronder mede begrepen :(extreem) slechte weersomstandigheden en een doen of nalaten van derden waarvanVerkoper afhankelijk is, zoals haar leveranciers.

2) Si l'on considère que la situation de surendettement entraîne une augmentation du nombre de membres du comité de surveillance, les parties concernées par le comité de surveillance doivent s'entendre.

3. Indien Verkoper bij het intreden van deovermachtsituatie reeds gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, ofslechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen, elle est justifiée par le fait que, en ce qui concerne la mise en œuvre de l'accord, il est nécessaire de s'assurer que le gouvernement est au courant s'il s'agit d'un accord autonome.

Schade als gevolg van overmacht komt, onverminderdtoepassing van het vorige lid, nimmer voor vergoeding in aanmerking.

#10 Opschorting en Ontbinding

1. Verkoper is, indien de omstandigheden van het gevalzulks redelijkerwijs rechtvaardigen, bevoegd de uitvoering van de Overeenkomstst te schorten of de Overeenkomst met direct ingang geheel of gedeeltelijk teontbinden, indien en voor zover de Klant zijn verplichtingen uit deOvereenkomst niet, niet tijdig of niet volledig nakomt, dan wel na het sluitenvan de Overeenkomst bij Verkoper ter kennis gekomen omstandigheden goede grondgeven te vrezen dat de Klant zijn verplichtingen niet zal nakomen.

2. Indien de Klant in staat van faillissement geraakt,(voorlopige) surséance van betaling aanvraagt, de Wet Schuldsanering NatuurlijkePersonen op hem van toepassing wordt verklaard of zijn ondercuratelestelling isaangevraagd, wanneer enig beslag op de zaken en/of vorderingen van de Klantwordt gelegd, is Verkoper gerechtigd de Overeenkomst met onmiddellijke ingangte ontbinden, tenzij de Klant reeds genoegzame zekerheid voor de nakoming vande uit hoofde van de Overeenkomst door hem verschuldigde en nog verschuldigdende bedragen heeft gesteld.

3) Voorts is Verkoper gerechtigd de Overeenkomst teontbinden indien en voor zover zich omstandigheden voordoen welke van dien aardzijn dat nakoming van de Overeenkomst onmogelijk is of instandhouding daarvanin redelijkheid niet van haar kan worden gevergd.

4. De Klant maakt nimmer aanspraak op enige vorm vanschadevergoeding in verband met het door bij Verkoper op grond van dit artikeluitgeoefende opschorting- of ontbindingsrecht, met dien verstande dat indien deomstandigheden die tot ontbinding van de Overeenkomst hebben geleid,redelijkerwijs voor risico van bij Verkoper behoren te komen, de Klant tenhoogste aanspraak maakt op restitutie of kwijtschelding van de prijs naarevenredigheid van het ten gevolge van de ontbinding niet uitgevoerde c.q. uitte voeren gedeelte van de Overeenkomst.

5) Voor zover dit hem kan worden toegerekend, is de Klantverplicht de schade die Verkoper ten gevolge van de opschorting of ontbindingvan de Overeenkomst lijdt, te vergoeden.

6 Indien Verkoper de Overeenkomst op grond van ditartikel ontbindt, zijn alle vorderingen op de Klant terstond opeisbaar.

#11 Slotbepalingen

1) Op elkeOvereenkomst en alle daaruit tussen partijen voortvloeiende rechtsverhoudingenis uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

2) Des parties d'un quart de siècle de plus qu'une partie de l'appareil doivent être placées sur le rebord de l'appareil pour que l'écart entre les deux parties soit le plus important possible et que l'appareil puisse être utilisé en toute sécurité.

3. all geschillendie verband houden met Overeenkomsten tussen Verkoper en de Klant, waarop dezevoorwaarden van toepassing zijn en welke niet tot de competentie van dekantonrechter behoren, worden beslecht door de bevoegde rechter in hetarrondissement waarin Verkoper haar vestigingsplaats heeft. Het staat Verkoperevenwel vrij het geschil voor te leggen aan de op de grond van de wet bevoegderechter, zulks ter keuze van Verkoper.

Verkoper magrechten en verplichtingen die uit de Overeenkomst en/of deze algemenevoorwaarden voortvloeien overdragen aan derden en zal de Klant daarvanonverwijld op de hoogte stellen. Indien de Klant deze overdracht vanverplichtingen aan (een) derde(n) niet acceptabel vindt, kan deze deOvereenkomst beëindigen.